Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy inspirea s.r.o.

Preambule
Poskytovatel i Zákazník jednají při uzavření této smlouvy a převzetí z ní plynoucích práv a povinností vůči sobě navzájem čestně a v dobré víře v úmysl druhé smluvní strany v souladu s takzvaným "zdravým selským rozumem". Poskytovatel i Zákazník rovněž prohlašují, že ke splnění svých závazků z této smlouvy vyplývajících vyvinou veškeré možné úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat. Dále prohlašují, že jsou plně způsobilí k uzavření této smlouvy a jejich právo tuto smlouvu uzavřít není žádným způsobem omezeno. Zavazují se vždy a za všech okolností komunikovat s cílem dosažení vzájemné dohody podle rčení že dohoda je vždy lepší než vyhraná pře.Pojmy a termíny

Poskytovatel - inspirea s.r.o., IČ 25 60 50 62, DIČ 25 60 50 62, se sídlem Na Křivce 737/46, Praha 10, PSČ 101 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 54166, číslo registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů 00036397.

Zákazník - fyzická či právnická osoba používající Prostředek a/nebo objednávající u Poskytovatele Zboží a/nebo Službu/Služby. Zpravidla se bude jednat o souběh či, a/nebo, kumulaci uvedených, a/nebo i jiných, možností.

Prostředek - On-line služba touch4print firmy Sonus Design s.r.o., na kterou má Poskytovatel licenci.

Objednávka - dokumentovaný neodvolatelný projev vůle Zákazníka zaplatit Cenu za v ní uvedené Zboží a/nebo Službu/Služby, zpravidla učiněný doručením dat, která jsou výstupem Prostředku, na technický prostředek Poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Potvrzení objednávky - dokumentovaný neodvolatelný projev vůle Poskytovatele zpracovat Objednávku učiněný za podmínky, že tak lze učinit bez nebezpečí pro Poskytovatele, Zákazníka či třetí osobu. Nebezpečím se rozumí především zákonu odporující obsah a/nebo použití takového obsahu a/nebo odborně-technické stanovisko Poskytovatele o tom, že ke zpracování doručená data nejsou zárukou dostatečně kvalitního výstupu.

Cena - hodnota Služby či Zboží vyjádřená v penězích a zveřejněná Poskytovatelem, kterou se Zákazník zavazuje Poskytovateli uhradit za Službu/Služby či Zboží, které jsou mu/je Poskytovatelem dodáno po Potvrzení objednávky. Rozhodující je Cena zveřejněná v okamžiku Objednávky. Zveřejněním se rozumí uvedení v rámci Internetové prezentace, Prostředku či jiným vhodným způsobem.

Služba - zpravidla kumulace činností, jako jsou zpracování dat, která jsou výstupem Prostředku, tisk, knihařské zpracování, balení a zajištění doručení dle požadavku Zákazníka učiněného v Objednávce.

Zboží - jakýkoli produkt Poskytovatele, který není Službou.

Internetová prezentace - zpravidla obsah zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup na URL adrese http://www.inspirea.cz.LICENČNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel je oprávněn používat Prostředek a vydává pro něj tyto Licenční podmínky. Okamžikem Objednávky je Zákazník bezvýhradně přijímá v aktuálně platné verzi.

Zákazník nesmí Prostředek upravovat, dekompilovat či jinak měnit. Používán může být výhradně k vytvoření Objednávky. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že má práva k datům použitým na vstupu, zejména že je smí tisknout či jinak rozmnožovat.

Poskytovatel vyvíjí veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby Prostředek dosahoval předpokládané funkčnosti. Přesto nemůže nijak ručit za to, že Prostředek bude vyhovovat potřebám Zákazníka, ani za to, že činnost Prostředku bude bezchybná. Nemůže ani nést zodpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním Prostředku.

Poskytovatel vyvíjí veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby umožnil předat Objednávku na určené místo způsobem umožňujícím dálkový přístup, zpravidla využitím veřejné sítě Internet. Poskytovatel nemůže nést jakoukoli zodpovědnost ani za přístup k veřejné síti Internet, ani za jeho/její funkčnost, ani za jeho/její zabezpečení, ani nemůže vyloučit přístup třetích osob k datům během přenosu

Poskytovatel má právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, používat aktualizace Prostředku či jejho nové verze. Rovněž má právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, měnit a/nebo aktualizovat a/nebo vydávat nové Licenční podmínky i Všeobecné obchodní podmínky. Platnosti a účinnosti takové změny nabývají okamžikem zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytovatel je vlastníkem veškerých k Prostředku potřebných práv. Zaplacením Ceny zákazník hradí pouze Službu, nikoli jakákoli práva k dalšímu užití.

Používáním Prostředlu Zákazník souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů nutných pro zajištění doručení Služby/Služeb a/nebo Zboží. Odesláním Objednávky Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních nabídek. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem činnosti inspirea s.r.o. je automatizované zpracování dat. K tomu používá mimo jiné Prostředek, která Zákazníkovi umožňuje vytvářet personalizované a customizované tiskoviny, především pak fotoknihy, fotokalendáře, fotosešity, plakáty, fotografie, fotoobrazy atd. K nabídce Zboží, popřípadě Služby/Služeb dochází zejména prostřednictvím Prostředku. Jejím používáním či objednávkou, ať již jsou tyto kroky činěny najednou či jednotlivě, Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se se jimi řídit. Bere na vědomí, že je Poskytovatel kdykoli může doplnit a/nebo nahradit a/nebo změnit a/nebo aktualizovat. Pro takový případ se zavazuje řídit se právě platnými Všeobecnými obchodními podmínkami. Ty se stávají platnými a účinnými v okamžiku zveřejnění, zpravidla způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odesláním Objednávky Zákazník uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Jejím obsahem je závazek Poskytovatele za splnění dále uvedených podmínek provést Službu/Služby či dodat Zboží podle pokynů Zákazníka v Objednávce a závazek Zákazníka zaplatit kalkulovanou Cenu. Od této Smlouvy nemůže Zákazník jednostranně odstoupit. Odesláním Potvrzení objednávky Podskytovatelem se má  Kupní smlouva za uzavřenou. Na Potvrzení objednávky není právní nárok. Poskytovatel může od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní jednostranně odstoupit, zejména když je obsah dat v rozporu se zákony České republiky či Zhotovitel na základě odborně-technického šetření dojde ke zjištění, že obdržená data neumožňují realizaci Služby/Služeb. Důvodem pro jednostranné odstoupení Poskytovatele od Smlouvy o budoucí smlouvě kupní je také nevyrovnaný dluh Zákazníka či předchozí nevyzvednutí zakázky. Náhrada škody případně vzniklé Poskytovateli tímto není dotčena.

Cenou se rozumí hodnota Služby/Služeb či Zboží, vyjádřená v penězích a zveřejněná Poskytovatelem, kterou se Zákazník zavazuje Poskytovateli uhradit za Službu/Služby či Zboží, které jsou mu/je mu Poskytovatelem dodáno po Potvrzení objednávky. Rozhodující je Cena zveřejněná v okamžiku Objednávky. Zveřejněním se rozumí uvedení v rámci Internetové prezentace, Prostředku či jiným vhodným způsobem. Tato cena bude vždy uvedena v Potvrzení objednávky a bude vždy považována za nespornou a konečnou. Součástí Ceny nejsou manipulační poplatky, zejména náklady na balení a na obalový materiál, a poplatky dopravní, resp. poplatky za doručení. Tyto částky budou vždy připočítány k Ceně. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Celkovou částku, to je Cenu a všechny ostatní související poplatky, zejména náklady na obalový materiál, na balení, poplatky dopravní a poplatky za doručení může Zákazník uhradit předem na bankovní účet Poskytovatele, anebo si nechat objednávku zaslat přepravné společností s vybráním částky při doručení, tzv. "na dobírku". Na základě vyhodnocení technicko-ekonomického parametru Objednávky si Poskytovatel vyhrazuje právo požadovat částečnou nebo úplnou úhradu Ceny před odesláním Potvrzení objednávky. V pochybnostech se má za to, že Cena je zaplacena v okamžiku, kdy s její částkou v plné výši může Poskytovatel bez omezení disponovat.

Způsob předání Služby/Služeb a/nebo Zboží, stejně jako forma úhrady částky Ceny jsou obsahem Objednávky. Termín dodání Služby/Služeb a/nebo Zboží je uveden v Potvrzení objednávky. Služba/Služby a/nebo Zboží je dodána/jsou dodány/je dodáno okamžikem doručení na adresu uvedenou v Objednávce. Neshoda termínu doručení uvedeného v Potvrzení objednávky se skutečným termínem není důvodem pro nepřevzetí zakázky. Současně se Službou/Službami a/nebo Zbožím je doručována faktura - daňový doklad. Poskytovatel nemůže v žádném případě ručit za služby doručující organizace či doručovatele, ledaže by doručení prováděl přímo zaměstnanec Poskytovatele. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka okamžikem převzetí od dopravce. Zákazník má povinnost se při přebírání zboží přesvědčit o správnosti, kompletnosti a nepoškozeném stavu Služby/Služeb a/nebo Zboží; za vady způsobené při dopravě odpovídá její poskytovatel.

Záruční doba na Službu/Služby a/nebo Zboží se sjednává na 24 měsíců, resp. na dobu 6 měsíců, podle toho, zda v každém konkrétním případě platí Občanský zákoník nebo Obchodní zákoník. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady funkčnosti a materiálové vady. Ze záruky jsou vyloučeny vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným používáním, neodborným či neopatrným zacházením a/nebo nevhodným skladováním. Předmětem reklamace nemohou být subjektivní barevné vjemy. Reklamace barevnosti je přípustná pouze pro nesoulad s normou ISO 12647-7, resp. s referencí FOGRA 39L-ISO Coated v2 (ECI). Důkazní břemeno je v případě sporu o barevné podání na straně Zákazníka. Případnou reklamaci je nutné bezodkladně uplatnit na některém z kontaktů Prodávajícího, aby mohla být bez zbytečných průtahů vyřešena ke spokojenosti Zákazníka. Dohodě stran bude za všech okolností dána přednost před vedením sporů před třetími osobami, například soudy a/nebo orgány České obchodní inspekce.

Odesláním Objednávky Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních nabídek. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány a v nezbytně nutné míře předávny ke zpracování třetím stranám, které se podílí na provedení Služby/Služeb a/nebo Zboží, resp. které zajišťují doručení Služby/Služeb a/nebo Zboží. inspirea s.r.o je registrována ve Veřejném registru zpracovatelů osobních údajů pod číslem 00036397.

Pro případ že nastane objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost, která bude Poskytovateli dočasně či trvale bránit v provedení Služby/Služeb a/nebo Zboží, má Poskytovatel právo v nezbytně nutné míře prodloužit v Potvrzení objednávky uvedenou lhůtu pro dodání Služby/Služeb a/nebo Zboží, a/nebo odstoupit zcela od Kupní smlouvy. Pro případ, že nastane objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost, která bude Poskytovateli dočasně či trvale bránit v provedení Služby/Služeb a/nebo Zboží a ten odstoupí od Kupní smlouvy, není povinen k náhradě škody.

Právo zrušení objednávky Zákazníkem je dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku a priori vyloučeno, protože Služba/Služby a/nebo Zboží jsou prováděny a/nebo zhotovovány přísně individuálně podle jedinečných dispozic a každá provedená/všechny provedené Služba/Služby a/nebo dodané Zboží je jedinečným a neopakovatelným originálem a není proto použitelné pro prodej jinému Zákazníkovi.

Pro případ, že by některý z bodů těchto Licenčních podmínek a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek byl shledán neplatným a/nebo se stal neplatným, ostatní ustanovení tímto nejsou nijak afektována. V případech těmito Licenčními podmínkami a/nebo Všeobecnými smluvními podmínkami vysloveně neupravených se přiměřeně použijí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, případně Občanského zákoníku.

V Praze dne 1. května 2016
inspirea s.r.o.

Aktualizovnáno: 19. 2. 2017 s platností a účinností od 1. 3. 2017